Lijst gemaakt op: 16-06-2022 18:02:41

Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022


definitieve startlijst

Mennen Baan 11 B/L dressur 1e proef

Rubrieksponsoren

Rudolf de Jong

Smit StaalRing 11
Datum: 17-06-2022
Aanvang: 18:00

Jury bij C: Willems, H.

klasse B Cat. D proef 73, klasse B Cat. B proef 73, klasse B Cat. C proef 73, klasse B Cat. A proef 73, klasse L Cat. B proef 75, klasse L Cat. D proef 75, klasse L Cat. A proef 75, klasse L Cat. C proef 75

nr.--tijdComb.nr.RuiterPaard/PonygsVaderKl.Vereniging
1--18:00947444Ria HettingaFenna ut 'e ReidenM LOorsprong, MV. De
2--18:08952696Lubbert Van Oene (sel)Hieke fan BokkumM BNoord Veluwe, MV. PSV
3--18:16944843Maaike CombeeAfan MathewR BNoordwolde, MV.
4--18:24939058Johan Hielkema (sel)Ilja ut 'e ReidenM BOorsprong, MV. De
5--18:32945997Wiesje van der Woude (sel)Grytsje fan 'e OastereinM BOorsprong, MV. De
6--18:40947831André Haverkamp (sel)RutmerR BOorsprong, MV. De
7--18:48882804Femmy Kerstma - De VriesHalbaradR BSkarruters Hemrik e.o., MV
8--18:56945671Tineke Huizinga - HettingaStal Hettinga's ZietaM LSjaerdema-liauckemaruiters, MV.
9--19:04952205Leslie Agricola (sel)Hidde fan SkarrenH BOorsprong, MV. De
10--19:12915330Jean-pierre Jacobs (sel)Doede fan 'e YpehoeveH LNoordwolde, MV.
11--19:20915968Gerda Grijpstra (sel)Claus 'fan Panhuys'H LMennoruiters, MV. De
12--19:28       
13--19:36929656Lysbeth De Boer - HettingaBrechtM LRaerderhimruters, MV.
14--19:44910367Karin VermeulenBenteM LSkarruters Hemrik e.o., MV
15--19:52935315Janet Van der Ark (sel)Rinse PJH LMaartenruiters, MV. De

Rubrieksponsoren

Rudolf de Jong

Smit Staal
Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022


definitieve startlijst

Mennen Baan 12 B/L dressuur 2e proef

Rubrieksponsoren

Schildersbedrijf Bethlehem

Kobus GarijpRing 12
Datum: 17-06-2022
Aanvang: 18:10

Jury bij C: Reijenga, P.

klasse B Cat. A proef 74, klasse B Cat. B proef 74, klasse B Cat. C proef 74, klasse B Cat. D proef 74, klasse L Cat. B proef 76, klasse L Cat. D proef 76, klasse L Cat. A proef 76, klasse L Cat. C proef 76

nr.--tijdComb.nr.RuiterPaard/PonygsVaderKl.Vereniging
1--18:10947444Ria HettingaFenna ut 'e ReidenM LOorsprong, MV. De
2--18:18952696Lubbert Van Oene (sel)Hieke fan BokkumM BNoord Veluwe, MV. PSV
3--18:26944843Maaike CombeeAfan MathewR BNoordwolde, MV.
4--18:34939058Johan Hielkema (sel)Ilja ut 'e ReidenM BOorsprong, MV. De
5--18:42945997Wiesje van der Woude (sel)Grytsje fan 'e OastereinM BOorsprong, MV. De
6--18:50947831André Haverkamp (sel)RutmerR BOorsprong, MV. De
7--18:58882804Femmy Kerstma - De VriesHalbaradR BSkarruters Hemrik e.o., MV
8--19:06945671Tineke Huizinga - HettingaStal Hettinga's ZietaM LSjaerdema-liauckemaruiters, MV.
9--19:14952205Leslie Agricola (sel)Hidde fan SkarrenH BOorsprong, MV. De
10--19:22915330Jean-pierre Jacobs (sel)Doede fan 'e YpehoeveH LNoordwolde, MV.
11--19:30915968Gerda Grijpstra (sel)Claus 'fan Panhuys'H LMennoruiters, MV. De
12--19:38       
13--19:46929656Lysbeth De Boer - HettingaBrechtM LRaerderhimruters, MV.
14--19:54910367Karin VermeulenBenteM LSkarruters Hemrik e.o., MV
15--20:02935315Janet Van der Ark (sel)Rinse PJH LMaartenruiters, MV. De

Rubrieksponsoren

Adviesbureau van der Werf

Kobus Garijp
Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022


definitieve startlijst

Mennen Baan 13 M dressuur 1 e proef

Rubrieksponsoren

Albert Heijn GorredijkRing 13
Datum: 17-06-2022
Aanvang: 18:00

Jury bij C: Koopman, R.

klasse M Cat. B proef 77, klasse M Cat. A proef 77, klasse M Cat. D proef 79, klasse M Cat. C proef 79, klasse Z Cat. B proef 81, klasse Z Cat. D proef 83, klasse Z Cat. A proef 81, klasse Z Cat. C proef 83, klasse ZZ Cat. B proef 85, klasse ZZ Cat. D proef 87, klasse ZZ Cat. A proef 85, klasse ZZ Cat. C proef 87

nr.--tijdComb.nr.RuiterPaard/PonygsVaderKl.Vereniging
1--18:00532401Ilona Woltman (sel)Romke PJR ZDe Eendracht, MV.
2--18:08952543Udo De HaanIts Fan de KressersH MFriese Aanspanning, MV. De
3--18:16954430Age OkkemaUnique Prinseske FM ZZOorsprong, MV. De
4--18:24706693Alberta RuskenWiejaM MNoordwolde, MV.
5--18:32681569Angela Hoekman (sel)Blomke Fan NylanzateM MOorsprong, MV. De
6--18:40737477Hidde Kooistra (sel)Frieda van de HeadammenM MKlaverkampruiters, MV. De
7--18:48864334Janet Van der Ark (sel)Romke PJR MMaartenruiters, MV. De
8--18:56918042Ria HettingaStal Hettinga's AllureH MOorsprong, MV. De
9--19:04889491Karin Hoekstra (sel)Thirza fan PanhuysM ZZHjouwer (HSV.), MV. De
10--19:12873285Arie BouwmanWernerR MLinderuiters, MV. De
11--19:20888193Elzelien RenssenVeere fan Wylgster PragtM ZRadboudruiters, MV. De
12--19:28892007Helga Flapper (sel)Hitske fan é WigêriM ZZFriese Aanspanning, MV. De
13--19:36910484Age OkkemaWibout 511H ZZOorsprong, MV. De
14--19:44877190Fia Tubben - Van der Stoep (sel)Tjeerd van de BijschuurR ZOorsprong, MV. De
15--19:52905392Ria HettingaWynvrouwe fan Stal RediaM ZOorsprong, MV. De

Rubrieksponsoren

Albert Heijn Gorredijk
Organisatie Stichting Concours Hippique Gorredijk 17 t/m 19 juni 2022


definitieve startlijst

Mennen Baan 14 M dressuur 2e proef

Rubrieksponsoren

S en S caravans en aanhangers

Installatie van LindeRing 14
Datum: 17-06-2022
Aanvang: 18:10

Jury bij C: Nijenhuis - Kooman, H.M.

klasse M Cat. B proef 78, klasse M Cat. A proef 78, klasse M Cat. D proef 80, klasse M Cat. C proef 80, klasse Z Cat. D proef 84, klasse Z Cat. A proef 82, klasse Z Cat. C proef 84, klasse ZZ Cat. B proef 86, klasse ZZ Cat. D proef 88, klasse ZZ Cat. A proef 86, klasse Z Cat. B proef 82, klasse ZZ Cat. C proef 88

nr.--tijdComb.nr.RuiterPaard/PonygsVaderKl.Vereniging
1--18:10532401Ilona Woltman (sel)Romke PJR ZDe Eendracht, MV.
2--18:18952543Udo De HaanIts Fan de KressersH MFriese Aanspanning, MV. De
3--18:26954430Age OkkemaUnique Prinseske FM ZZOorsprong, MV. De
4--18:34706693Alberta RuskenWiejaM MNoordwolde, MV.
5--18:42681569Angela Hoekman (sel)Blomke Fan NylanzateM MOorsprong, MV. De
6--18:50737477Hidde Kooistra (sel)Frieda van de HeadammenM MKlaverkampruiters, MV. De
7--18:58       
8--19:06918042Ria HettingaStal Hettinga's AllureH MOorsprong, MV. De
9--19:14889491Karin Hoekstra (sel)Thirza fan PanhuysM ZZHjouwer (HSV.), MV. De
10--19:22873285Arie BouwmanWernerR MLinderuiters, MV. De
11--19:30888193Elzelien RenssenVeere fan Wylgster PragtM ZRadboudruiters, MV. De
12--19:38892007Helga FlapperHitske fan é WigêriM ZZFriese Aanspanning, MV. De
13--19:46910484Age OkkemaWibout 511H ZZOorsprong, MV. De
14--19:54877190Fia Tubben - Van der Stoep (sel)Tjeerd van de BijschuurR ZOorsprong, MV. De
15--20:02905392Ria HettingaWynvrouwe fan Stal RediaM ZOorsprong, MV. De

Rubrieksponsoren

S en S caravans en aanhangers

Installatie van Linde
Gemaakt met Concours 3.5 software (www.concours35.nl)